Pomoc materialna - stypendia

Informacje

Studenci/Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w następującej formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
 • zapomogi.

Student/Doktorant może ubiegać się również o przyznanie miejsca w domu studenckim Politechniki Poznańskiej oraz o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim.
szczegóły

UWAGA: NOWY TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH
Informujemy, że ukazały się nowe wytyczne w sprawie przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2017/2018. szczegóły

Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na kolejny rok akademicki powinno zawierać:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
  formularz
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
  formularz
 3. Zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r. dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 4. Zaświadczenia z ZUS-u o należnych składkach zdrowotnych dla wszystkich osób, które osiągnęły dochód w 2015 r.
 5. W przypadku posiadania gruntów rolnych zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gruntów rolnych w hektarach przeliczeniowych
 6. Bilet kolejowy

Stypendia przyznawane są na jeden semestr.

W przypadku wniosków niekompletnych lub złożonych i uzupełnionych po terminie są one rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na pomoc materialną. Student może nabyć prawo do stypendium od miesiąca następnego bezpośrednio po miesiącu, w którym złożył kompletny wniosek.

Wnioski o zapomogi mogą być składane na bieżąco, jeśli student lub doktorant z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

UWAGA! Stosowne formularze do pobrania tylko on-line

UWAGA: NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE STYPENDIÓW MINISTRA
Informujemy, że ukazały się nowe wytyczne w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów. Wprowadzono zmianę procedur i warunków przyznawania stypendiów ministra oraz rozszerzono i doprecyzowano katalog wybitnych osiągnięć. Informacje na temat składania wniosków na rok akademicki 2016/2017 znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: szczegóły
Wzory wniosków w formie elektronicznej można pobrać ze strony Ministerstwa, dostępne są na końcu informacji.